Chi phí

 

Minh bạch, cụ thể

Chúng tôi công khai tất cả chi phí.
Thanh toán thẻ và tiền mặt giống nhau. Chi phí khách Hàn Quốc và nước ngoài giống nhau.
Hoàn trả 10% thuế quốc tế cho khách nước ngoài.

Phân loại 1

Phân loại 2

Total cost Total cost

0 KRW