Phòng khám minh bạch

Chi phí, sự cảm ơn và tín nhiệm

SIGNATURE 05

Kinh doanh minh bạch là sự khởi đầu của sự tin tưởng.

Chính sách chi phí áp dụng giống nhau với tất cả khách hàng, không phân biệt theo từng đối tượng hoặc thay đổi theo mùa. Tất cả chi phí được công khai trên mạng online và tại bệnh viện.

Thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt chi phí đều giống nhau. Tất cả doanh thu của viện đều được khai báo thuế đầy đủ.

Quan trọng hơn hết là chi phí của khách Hàn Quốc và khách quốc tế giống nhau. Bệnh viện tuyệt đối không thu thêm chi phí do bạn là người ngoại quốc. Điều này là nền móng quan trọng để xây dựng niềm tin của khách quốc tế.

Chi phí phẫu thuật được công khai trên mạng online và tại bệnh viện. Kinh doanh minh bạch là phương châm vận hành chính của bệnh viện. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cách giữ lòng tin của khách hàng đã tin tưởng và đến với mình. Trong tương lai bệnh viện cũng sẽ giữ vững đường lối vận hành ấy.

* Ngày viết : 2020.07.20